พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ อาคาร MTA (ย้ายจากอาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ) มจธ. บางขุนเทียน
ขนาดระบบ 3.12 kWp เริ่มใช้งานตั้งแต่ Jun-03