ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
แนะนำศูนย์ CSSCนโยบายคุณภาพโครงสร้างองค์กรบุคลากร
แนะนำศูนย์ CSSC

  ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ภายใต้ R&D Cluster ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ CSSC จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นศูนย์ที่สามารถให้บริการทดสอบมาตรฐานอุปกณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ประกอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (BOS) เป็นต้น และให้บริการวิชาการ บริการอุตสาหกรรม รับงานที่ปรึกษา ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนทำงานวิจัย และพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
  ศูนย์ CSSC ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015