ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
ประชุมคณะทำงานวิชาการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 (การประชุมแบบออนไลน์)(12 พฤษภาคม 2564)

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดประชุมคณะทำงานวิชาการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี 2563
ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30-12:00 น. (การประชุมแบบออนไลน์)

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย" โดยมีคณะทำงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ท่าน

*โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)


สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

2 / 31 / 83 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)202 ครั้ง