ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CES&CSSC
Publications
Projects ListStudentResearch
CES&CSSC - Publications List
ConferenceJournalBook (Chapter)
Year:
YearDescription
2021Sorraphat Bubpharam, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote and Tanokkorn Chenvidhya, "THE INVESTIGATION OF IMPACTS AND POWER VALUES FROM PV GRID CONNECTION ," 31st International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-31), 13-15 December 2021, Oral Presentation Australia  (Accepted)
2021Nattakarn Sakarapunthip, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Tanokkorn Chenvidhya, "Dust accumulation profiles and its effect on PV performance in rice field and cassava farm environment," 31st International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-31), 13-15 December 2021, Sydney Australia
2021Phuwadet Meksuwan, Dhirayut Chenvidhya, Sirichai Thepa, Krissanapong Kirtikara, Roongrojana Songprakorp, Buntoon Wiengmoon, "Study on The Effects of Dust on The Performance of PV Power Plants.," การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14(TREC-14), 11 พ.ย. 64, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย
2021Nattakarn Sakarapunthip, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Tanokkorn Chenvidhya, , "Dust Accumulation and Its Effect on PV Performance in Tropical Climate and Rice Farm Environment," 48th IEEE Photovoltaic Specialists Conference(PVSC 48), JUN 20, 2021, Miami-Fort Lauder dale America
2019Nattakarn Sakarapunthip, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Tanokkorn Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, "STUDY OF EFFECTS OF DUST DEPOSITION ON PERFORMANCE OF PV SYSTEMS IN THAILAND AND PROPOSED METHOD FOR DATA ANALYSIS," The 29th International PV Science and Engineering Conference(PVSEC-29), 4-8 Nov 2019, Qujiang International conference center, Xi China
2019Tanokkorn Chenvidhya, Yaowanee Sangpongsanont, Dhirayut Chenvidhya, Chamnan Limsakul, Krissanapong Kirtikara, "Investigation of the module operation temperature in long-term evaluation of rooftop PV systems," The 29th International PV Science and Engineering Conference (PVSEC-29), 4-8 Nov 2019, Qujiang International conference center, Xi China (Accepted)
2018Yaowanee Sangpongsanont, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Krissanapong Kirtikara, "Standard testing condition investigations and field visual inspections of PV modules installed in Thailand," 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment "Technology & Innovation for Global Energy Revolution", 28-30 November 2018, Chatrium Hotel Riverside Bangkok Thailand
2017T Khumkrong, S Chuangchote, D Chenvidhya, K Kirtikara, "Investigation of indirect benefits of PV rooftop in Thailand," 7th International Conference on Environment and Industrial Innovation(ICEII 2017), 24–26 April 2017, Kuala Lumpur Malaysia
2017Y. Sangpongsanont, M. Seapan*, D. Chenvidhya, T. Chenvidhya, P. Parinya, W. Seekaew , K.Kirtikara, "Physical deterioration of PV modules observed in several years operation in Thailand," Sustainability Actions for “Year by Year Aging” under Reliability Investigations in Photovoltaic Modules ( SAYURI-PV 2017), 11-12 November 2017, Ryukoku University, Seta Oe-cho, Otsu, Shiga Japan
2017Arnuphap Meechaka, Anawach Sangswang, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, Panom Parinya, Chamnan Limsakul, "Impact of battery energy storage with PV in university from optimal location and sizing of battery considering time of use rate (TOU) using ABC algorithm," The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27), 12-17 November 2017, Shiga Japan
2017Wilawan Seekaew, Tanokkorn Chenvidhya, Manit Seapan, Ballang Muenpinij, Dhirayut Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, "Performance comparison on the floating PV system and PV rooftop systems," The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27), 12-17 November 2017, Shiga Japan
2017Ballang Muenpinij, Sittichai Munggornrit, Manit Seapan, Anawach Sangswang, Tanokkorn Chenvidhya, Dhirayut Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, "Difference of grid code for PV inverter in Thailand and others," The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27), 12-17 November 2017, Shiga Japan
2017Tanokkorn Chenvidhya, Manit Seapan, Wilawan Seekaew, Ballang Muenpinij, Dhirayut Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, "The operating module temperature of PV power plant in Thailand," The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27), 12-17 November 2017, Shiga Japan
2017Panom Parinya, Manit Seapan, Chamnan Limsakul, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, Tanokkorn Chenvidhya, Ballang Muenpinij, Yaowanee Sangpongsanon, "Improvement on the verification method of electroluminescense imaging of the degraded PV module," The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27), 12-17 November 2017, Shiga Japan
2017Manit Seapan, Panom Parinya, Dhirayut Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, Tanokkorn Chenvidhya, Ballang Muenpinij, Chamnan Limsakul, Yaowanee Sangpongsanon, "PV System Reliability Focusing on the Power Degradation and Power Deviation from Nameplate Rating of PV Modules in Thailand," 9th International Conference on Materials for Advanced Technologies(ICMAT 2017), 18-23 June 2017, Suntec Singapore
2017Dhirayut Chenvidhya, Manit Seapan, Panom Parinya, Tanokkorn Chenvidhya, Yaowanee sangpongsanont, Wilawan Seekaew, Krissanapong Kirtikara, "Physical Failure of PV Modules Observed in the Field Versus Aging Test," 9th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2017), 18-23 June 2017, Suntec Singapore
2017Thapanawat Khumkrong, Surawut Chuangchote, Dhirayut Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, "Investigation of Indirect Benefits of PV Rooftop in Thailand," The 3rd International Conference on Renewable Energy Technologies (ICRET 2017)-Ei, Scopus, 22-24 January 2017 , Thammasat University bangkok, Thailand
2016Ballang Muenpinij, Sittichai Mungkornrit, Anawach Sangswang, "Over/Under Voltage Protection Testing for Grid-Connected Inverters in Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016Nattakarn Sakarapunthip, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Tanokkorn Chenvidhya, "Effects of Dust Deposition on Performance of PV Systems and Suitable Cleaning Methods for PV Power Plants in Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016K. Kirtikara, T. Chenvidhya, B. Muenpinij, M. Seapan, P. Parinya, D. Chenvidhya, "On PV Power Plants Development in Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016Tanokkorn Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, Wilawan Seekaew, Roongrojana Songprakorp, Anawach Sangswang, "Photovoltaic systems development in Thailand: from adder to feed-in tariff," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016Ballang Muenpinij, Manit Seapan, Wilawan Seekaew, Dhirayut Chenvidhya, Tanokkorn Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, "Performance Evaluation of Solar PV Rooftop Program in Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016Manit Seapan, Dhirayut Chenvidhya, Chamnan Limsakul, Yaowanee Sangpongsanont, Krissanapong Kirtikara, Tanokkorn Chenvidhya, "PV module reliability as installed in hot and humid climate of Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016Yaowanee Sangpongsanont, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Manit Seapan, Krissanapong Kirtikara, Panom Parinya, Chamnan Limsakul, Tanokkorn Chenvidhya, Ballang Muenpinij, "Thirteen-year Long-term Monitoring and Reliability of PV Module Degradation in Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016Panom Parinya, Manit Seapan, Chamnan Limsakul, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, Tanokkorn Chenvidhya, Ballang Muenpinij, Yaowanee Sangpongsanont, "Comparison between Measured Power and Nameplate Power Rating of PV Modules in Thailand," The 26th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-26), 24 - 28 October 2016, Sands Expo and Convention Centre Singapore
2016A. Kigombola, D. Chenvidhya, A. Sangswang, "Analysis of Grid Code Requirement for Integration of Wind Power Generation System in Transmission System in Tanzania," The 8th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being(STISWB VIII), 15-17 June 2016, Yangon Myanmar
2016A. Wajama, D. Chenvidhya, A. Sangswang, "Impact of Reactive Power Compensation on Voltage Support and Losses in Distribution System with High PV Penetration," The 8th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being(STISWB VIII), 15-17 June 2016, Yangon Myanmar
2015Chamnan Limsakul, Roongrojana Songprakorp, Anawach Sangswang, Panom Parinya, "Impact of Photovoltaic grid-connected power fluctuation on system frequency deviation in contiguous power systems," The 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society , 9-12 November, 2015, Yokohama-city Japan
2015พนม ปริญญา, วัชรากร เกตุเรน, ดุษฎี ศุขวัฒน์, ฐนกกร เจนวิทยา, ชวิน จันทรเสนาวงศ์, ณัฐวุฒิ ชยาวนิช, "The Near-Shore Wind Farm Project Assessment in Prachuap Khiri Khun of Thailand using Minimum Criteria of Return and Wind Energy Potential," การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้ง ที 11(E-NETT 11th), 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558, ชลบุรี ไทย
2015Dhirayut Chenvidhya, Manit Seapan, Yaowanee Sangpongsanont, Tanokkorn Chenvidhya, Chamnan Limsakul, Roongrojana Songprakorp, "PV industry growth and module reliability in Thailand," SPIE Optics + Photonics: Sustainable Energy, 9-13 August 2015, San Diego Convention Center San Diego, California, USA
2015Dhirayut Chenvidhya, Roongrojana Songprakorp, Tanokkorn Chenvidhya, Panom Parinya, Manit Seapan, Chamnan Limsakul, Yaowanee Sangpongsanont, "Investigation of power values of PV rooftop systems based on heat gain reduction," SPIE Optics + Photonics: Sustainable Energy, 9-13 August 2015, San Diego Convention Center San Diego, California, USA
2014Tanokkorn Chenvidhya, Kulwaree Buranasajjawaraporn, "Thailand : Insights on Renewable Energy Development," 2nd International Sustainable Energy Summit 2014(ISES2014), 18-19 March_2014, Selangor Malaysia
2014K. Nakaravarayut, R. Songprakorp, A. Sangswang, V. Moonyakul , C. Jivacate, C. Limsakul, "Determination of Loss of Load Probability of Grid Connected Photovoltaic System Using Solar Shape Function," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014A. Namin, J. Thongpron, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Wattanavichean, K. Kirtikara, "Intensity Modulation Transfer Function Spectroscopy of Solar Cell," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014Natapol Jirarungsatian, Panom Parinya, Tanokkorn Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, Roongrojana Songprakorp, Thanawit Srisaksomboon, "Improving PV Module Temperature Estimation Using Rates of Change of Ambient Temperature and Irradiation," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014S. Monggonrit, P. Parinya, T. Srisaksomboon, N. Jirarungsatian, T. Chenvidhya, M. Seapan, B. Muenpinij, Y. Sangpongsanont, C. Limsakul, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, "Verification of Hottest PV Cell Determination Using Infrared Camera According to IEC 61215," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014Y. Sangpongsanont, C. Limsakul, M. Seapan, D. Chenvidhya, B. Muenpinij, T. Chenvidhya, K. Kirtikara, "Comparison of PV systems yield with Poly crystalline and Amorphous/Microcrystalline and Solar spectral effect," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014Manit Seapan, Dhirayut Chenvidhya, Chamnan Limsakul, Yaowanee Sangpongsanont, Krissanapong Kirtikara, "Quality assurance procedure and calibration results for standard IV curve measurement," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014B. Wiengmoon, K. Kirtikara, C. Jivacate, T. Chenvidhya, D. Chenvidhya, R. Songprakorp, "PV module deterioration after 15 - year field operation in Thailand," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014Tanokkorn Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, Roongrojana Songprakorp, Wilawan Seekaew, "Thailand PV Power Plants and Roof-Tops Status in 2014," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014W. Ketren, N. Silsirivanich, R. Songprakorp, B. Muenpinij, C. limsakul, , , , "Study of Multiple Effects on Solar Irradiance Measurement by Wavelet Transform," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014Nitikorn Silsirivanich, Dhirayut Chenvidhya, Roongrojana Songprakorp, Chaya Jivacate, Kissanapong Kirtikara, Kobsak Sriprapa, Jaran Sritharathikun, "Characterization of a-Si:H photovoltaic module with different B2H6 doping concentration," The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2014(WCPEC-6), 23-27 Nov_2014, Kyoto Japan
2014P. Parinya, A. Sangswang, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, S. Naetiladdanon, C. Limsakul, "A Study of Impact of Wind Power to Power System Stability Using Stochastic Stability Index," International Symposium on Circuits and Systems 2014(ISCAS2014), 1-5 June_2014, Melbourne Australia
2014C. Limsakul, R. Songprakorp, A. Sangswang, B. Muenpinij, P. Parinya, S. Naetiladdanon, "Impact of Photovoltaic Rooftop Scale Penetration Increasing on Low Voltage Power Systems," 2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies Conference - Asia (2014 IEEE ISGT ASIA), 20-23 May_2014, Kuala Lumpur Malaysia
2014P. Parinya, A. Sangswang, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, S. Naetiladdanon, C. Limsakul, "A Study of Effects of Stochastic Wind Power and Load to Power System Stability Using Stochastic Stability Analysis Method," The 5th KKU International Engineering Conference 2014 "Engineering and Technological Responses to Global Challenges"(KKU-IENC2014), March 27-29_2014, Khon Kaen Thailand
2014B. Wiengmoon, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, C. Jivacate, "PV modules deterioration with less than 15 years installation in Thailand," The 5th KKU International Engineering Conference 2014 "Engineering and Technological Responses to Global Challenges" (KKU-IENC2014), March 27-29_2014, Khon Kaen Thailand
2013A. Namin, J. Thongpron, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, K. Wattanavichean, "Dynamic characterization of solar cell using intensity modulation transfer impedance spectroscopy," 23rd International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-23), Oct.28-Nov.1_2013, Taipei Taiwan
2013C. Jubfun, R. Songprakorb, T. Chenvidhya, "Dynamic Characteristic Effects of Lead-Acid Battery for Pulse Charging and DC Charging," 2013 Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economics(2013 AEDCEE), May 30-31_2013, Bangkok Thailand
2013N. Silsirivanich, M. Seapan, C. Limsakul, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, "Capacitance-voltage of a-Si:H PV module Measurement from IV Characteristics using Pulse Solar Simulator," 23rd International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-23), Oct.28-Nov.1_2013, Taipei Taiwan
2013T. Pongklang, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, S. Chuangchote, "Dynamic and Static Photovoltaic Characteristics of Variation in Thickness of TiO2 Photoanode of Dye-sensitized," 23rd International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-23), Oct.28-Nov.1_2013, Taipei Taiwan
2013N. Jirarungsatian, T. Chenvidhya, K. Kirtikara, R. Songprakorb, T. Srisaksomboon, D. Chenvidhya, "Thermal characterization of photovoltaic system operation in Thailand," 23rd International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-23), Oct.28-Nov.1_2013, Taipei Taiwan
2013Y. Sangpongsanont, C. Limsakul, M. Seapan, B. Muenpinij, T. Chenvidhya, C. Jivacate, D. Chenvidhya, "Long-term monitoring of a small residential rooftop PV gird-connected system in Thailand," 23rd International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-23), Oct.28-Nov.1_2013, Taipei Taiwan
2013T. Chenvidhya, C. Limsakul, B. Muenpinij, Y. Sangpongsanont, M. Seapan, P. Parinya, D. Chenvidhya, "ISO/IEC17025 accredited laboratory for PV testing in Thailand," 23rd International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-23), Oct.28-Nov.1_2013, Taipei Taiwan
2013T. Pongklang, K. Kirtikara, S. Chuangchote, D. Chenvidhya, N. Silsirivanich, "Voltage and Frequency Dependent Impedances of Dye-sensitized Solar Cell," 2013 AEDCEE Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economics(2013 AEDCEE), May 30-31_2013, Bangkok Thailand
2012P. Parinya, A. Sangswang, S. Naetiladdanon, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, "Effects of Wind Power Incorporation on Single Machine Infinite Bus System," International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 2012(ECTI-CON 2012), May 16-18, 2012, Novotel Hua Hin - Cha Am Beach Resort & Spa, Thailand
2012A. Namin, J. Thongpron, D. Chenvidhya, "Electrical parameters measurement of Si PV at non-STC of LED solar simulation," 22nd International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC22), November 5-9_2012, Hangzhou China
2012A. Namin, J. Thongpron, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Measurement of capacitance of solar cell by intensity modulation current transfer function spectroscopy," 22nd International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC22), November 5-9_2012, Hangzhou China
2012T. Chenvidhya, P. Parinya, W. Ketren, C. Prapanavarat, C. Jivacate, "The study of energy production of the wind turbine in Chaiyapoom, Mook Da Haan, and Chumporn Provinces of Thailand," Renewable Energy World Conference & Expo "ASIA Conference & Exhibition 2012", October 3-5_2012, Bangkok Thailand
2012C.Dechthummarong, S.Thepa, D.Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Lightning Impulse Test of Field-Aged PV Modules and Simulation Partial Discharge Within MATLAB," ECTI-CON 2012(ECTI-CON 2012), May 16-18_2012, Hua Hin Thailand
2012N.Silsirivanich, D.Chenvidhya, K. Kirtikara, K. Sriprapha, J. Sritharathikhun, C. Jivacate, C. Limsakul, "Dynamic Impedance of Thin Film solar Cell(a-Si:H) Modules After Light Soaking," The 4th KKU International Engineering Conference 2012 "Driving Together Towards Asean Economic Community"(KKU-IENC2012), May 10-12_2012, Kosa Hotel,Khon Kaen Thailand
2012N. Silrivanich, D.Chenvidhya, K. Kirtikara, K. Sriprapha, J. Sritharathikhun, C. Jivacate, C. Limsakul, "Study on capacitance from sweeping time measurement an effect of I-V curves of Amorphous Silicon PV module," On Social -Energy-Environmental Development:SEED towards Sustainability, March 28-30_2012, Grand Paradise Hotel , Nongkhai Thailand
2012Y. Sangpongsanont, D. Chenvidhya, C. Limsakul, B. Muenpinij, M. Seapan, T. Chenvidhya, C. Jivacate, "Status and improvement of traceability chain for PV modules measurement in Thailand," 22nd International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC22), November 5-9_2012, Hangzhou China
2012S. Areesakullkij, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, C. Jivacate, "PV Rooftop in Thailand : Lessons Learned and Solutions," 22nd International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC22), November 5-9_2012, Hangzhou China
2012T. Chenvidhya, C. Limsakul, B. Muenpinij, Y. Sangpongsanont, M. Seapan, D.Chenvidhya, "Standards and Codes on Photovoltaic Testing in Thailand," 22nd International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC22), November 5-9_2012, Hangzhou China
2011C. Dechthummarong, J. Thongpron, C. Thepa, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Performance Assessment of PV Modules after Long Field Exposure in North Eastern of Thailand," The 8th Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology(ECTI)Association of Thailand-Conference2011(ECTI-CON 2011), , Khon Kaen University Thailand
2011N. Silsirivanich, C. Limsakul, J. Sritharathikhun, K. Sriprapha, C. Jivacate, K. Kirtikara, D.Chenvidhya, "ON DETERMINATION OF CAPACITANCE FROM SWEEPING TIME MEASUREMENT AN EFFECT OF I-V CURVES OF AMORPHOUS SILICON PV MODULE ," 1st Asia-Pacific Forum on Renewable Energy(AFORE-1), November 16-19_2011, Grand Hotel,Busan Korea
2011A. Namin, C. Jivacate, D. Chenvidhya, J. Thongpron , K. Kirtikara, "Inductance Effects on Intensity Modulation Transfer Impedance Spectroscopy In Dynamic Parameters Determination of Mono-Crystalline Silicon Solar Cell," 1nd Asia-Pacific Forum on Renewable Energy(AFORE-1), November 16-19_2011, Grand Hotel_Busan Korea
2011A. Namin, C. Jivacate, D. Chenvidhya, J. Thongpron , K. Kirtikara, "Determination of Solar Cell Resistances Using Leds of Different Colors with High Amplitued Single Pulse Voltages," 1st Asia-Pacific Forum on Renewable Energy(AFORE-1), November 16-19_2011, Grand Hotel_Busan Korea
2011N.Silsirivanich, "Dynamic Impedance of Thin Film solar Cell(a-Si:H) Modules After Light Soaking," 21nd International Photoboltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-21), November 28-December2, 2011, Hillton Fukuoka Sea Hawk Japan (Accepted)
2011A.Namin, K. Kirtikara, C. Jivacate, D. Chenvidhya, J. Thongpron, "Intensity Modulation Transfer Impedance Spectroscopy for Si Solar Cell," 21st International Photoboltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-21), November 28-December2_2011, Hillton Fukuoka Sea Hawk Japan (Accepted)
2011N. Silsirivanich, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, K. Sriprapha, J. Sritharathikhun, "Dynamic Impedance of Thin Film Solar Cell(a-Si:H) Modules at Difference B2H6 doping Concentration," 1st Asia-Pacific Forum on Renewable Energy(AFORE-1), November 16-19_2011, Grand Hotel_Busan Korea
2010A. Namin, C. Jivacate, D. Chenvidhya, J. Thongpron , K. Kirtikara, "Light Dependent Series and Shunt resistances of Photovoltaic Cells under Light Emitting Diode Illumination," GMSTEC 2010:International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion(GMSTEC 2010), August 26-27_ 2010, Bangkok Thailand
2010N. Patcharaprakit, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, V. Monyakul, A. Sangswang, K. Tunlasakun, B. Muenpinij, "Modeling of inverter of photovoltaic system in transient condition using nonlinear system identification," International Conference on Mathematical Applications in Engineering (ICMAE'10)(ICMAE), August 3-5_ 2010, Kuala Lumpur Malaysia
2010A. Namin, C. Jivacate, D. Chenvidhya, J. Thongpron , K. Kirtikara, "I-V Characteristics of Photovoltaic under 10ms Pulsed Irradiance of Light Emitting Diode Arrays," The 25th International Technical Conference on Circuits/systems_ Computers and Communications(ITC-CSCC 2010), July 4-7_ 2010, PATTAYA THAILAND
2009W. Muangjai, J. Thongpron, T. Somsak, N. Ruangrotsin, "An improvement o PV-Hydro turbine energy utilization in highland Thailand," The 18th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-18)(PVSEC-18), January 19-23 2009, Science City Convention Center_ Kolkata India
2009T. Somsak, C. Ngamsom, C. Piton, B. Pedjaranon, "Status of solar home system in highland remote area Thailand," The 18th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-18)(PVSEC-18), January 19-23 2009, Science City Convention Center_ Kolkata India
2009B. Muenpinij, D. Chenvidhya, S. Naetiladdanon, A. Sangswang, "An Analysis on Energy Dissipation of a PV Grid-Connected Inverter during Abnormal Utility Voltage Condition," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009N. Patcharaprakit, B. Muenpinij, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, V. Monyakul, C. Jivacate, S. Thepa, A. Sangswang, J. Thongpron, "Modeling of single phase inverter of photovoltaic system using nonlinear system identification," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009M. Seapan, T. Srisaksomboon, T. Chenvidhya, R. Songprakorp, D. Chenvidhya, A. Sangswang, C. Nutphuang, "The study of developed PV Pumping systems base on commercial components in Thailand," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009C. Limsakul, Y. Sangpongsanont, D. Chenvidhya, R. Leecharoen, "Traceability of calibration for PV modules measurements in Thailand," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009T. Srisaksomboon, M. Seapan, R. Songprakorp, A. Sangswang, "Application of an industrial inverter to a deep-well PV water pumping system in Thailand," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009C. Sridowruang, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, B. Wiengmoon, C. Limsakul, N. Chayavanich, "Analysis of solar cell characteristics under partial shading conditions," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009M. Seapan, C. Limsakul, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, B. Wiengmoon, C. Limsakul, N. Chayavanich, "Study on Impedance of PV Modules and Measurement of IV Characteristics by Pulse Solar Simulator," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009D. Chenvidhya, C. Limsakul, B. Muenpinij, Y. Sangpongsanont, T. Chenvidhya, C. Jivacate, "Photovoltaic Standard Testing Activities in Thailand," 19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Exhibition(PVSEC19), 9-13 November 2009, Jeju Korea
2009A. Jilou, D. Sukawat, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Performance of WindSim in a Complex Terrain in Thailand," the World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009A. Wudhiprom, E. Sakalrachata, N. Ruangrotsin, B. Phecharanon, T. Somsak, M. Amornmongko, "Applications Of Polyethylene Plastic Pipe For Flat Plate Solar Collector," the World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009D. Pongchawee, S. Tanchareon, T. Suwannakum, U. Boonbumroong, "Three Year's Experience on Mini-Grid System for Rural Electrification in Thailand," The World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009T. Suwannakum, U. Boonbamroong, S. Pengma, D. Pongchawee, "Four Year's on Mini-Grid System for Rural Electrification in Thailand," The World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009C. Dechthummarong, C. Limsakul, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Diagnosis of Dielectric Properties and Assessment of PV Module Performances after Real Operating in Field Exposure at Chaiyaphum Province of Thailand," the World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009S. Pengma, S. Sereepaowong, K. Kulpradit, P. Sanguanwong, T. Suwannakam, U. Boonbumrung, "Technology Assessment of PV/Diesel Hybrid System at Chik Island Village Chantaburi Province," The World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009U. Boonbumroong, N. Pratinthong, S. Thepa, T. Suwannakum, D. Pongchawee, C. Jivacate, W. Pridasawas, S. tia, "Model-Based Optimization of Stand Alone Hybrid Power Systems," the World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009U. Boonbumroong, N. Pratinthong, S. Thepa, T. Suwannakum, D. Pongchawee, C. Jivacate, W. Pridasawas, S. tia, "Use TRNSYS for Modeling and Simulation of 3 Phase AC-Couple Island Grid Systems," the World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC-2009)(WREC-2009), 19-22 May 2009, Bangkok Thailand
2009N. Chayavanich, T. Chayavanich, S. Parinyopast, C.Limsakul, D.Chenvidhya, "Crystalline Silicon Photovoltaic Array: On Site Measurement of I-V Characteristics," the Commemorative International Conference on the Occasion of the 4 th Cycle Celebration of KMUTT : Sustainable Development to Save the Earth ; Technologies and Strategies Vision 2050 (SDSE2008)(SDSE2008), 11-13 December 2008, at Mellinium Hilton Hotel_ Bangkok Thailand
2009T. Chayavanich, N. Chayavanich, A.Sangswang, C.Limsakul, D.Chenvidhya, "Investigation of the Impact of Photovoltaic Power Generation in Distribution Networks," the Commemorative International Conference on the Occasion of the 4 th Cycle Celebration of KMUTT : Sustainable Development to Save the Earth ; Technologies and Strategies Vision 2050 (SDSE2008)(SDSE2008), 11-13 December 2008, at Mellinium Hilton Hotel_ Bangkok Thailand
2009C. Sridowruang, D. Chenvidhya, B.Wiengmoon, K. Kirtikara, N. Chayavanich, "EFFECTS OF INTERNAL RESISTANCE UNDER PARTIAL SHADING CONDITIONS," The 18th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-18)(PVSEC-18), 19-23 January 2009, Science City Convention Center_ Kolkata India
2009C. Dechthummarong, B. Wiengmoon, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Physical Deterioration of Encapsulation and Electrical Insulation Properties of PV Modules after Long-Term Operation in Thailand," The 18th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-18)(PVSEC-18), 19-23 January 2009, Science City Convention Center_ Kolkata India
2009B. Muenpinij, C. Limsakul, D. Chenvidhya, A. Sangswang, "A Simple Modification of DC Power Supply for PV grid-connected inveter testing," The 18th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-18)(PVSEC-18), 19-23 January 2009, Science City Convention Center_ Kolkata India
2008S. Phuttapatimok, A. Sangswang, M. Seapan, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, "EVALUATION OF FAULT CONTRIBUTION IN THE PRESENCE OF PV GRIDCONNECTED SYSTEMS," The 33 IEEE Photovoltaic Specialists Conference( IEEE-PVSC33), 11-16 May 2008, California USA
2008M.Seapan, C.Limsakul, T.Chayavanich, K.Kirtikara, N.Chayavanich, D.Chenvidhya, "Effects of dynamic parameters on measurements of IV curve," The 33 IEEE Photovoltaic Specialists Conference( IEEE-PVSC33), 11-16 May 2008, California USA
2008C.Limsakul, A.Sangswang, D. Chenvidhya, M.Seapan, B.Meunpinij, N.Chayavanich, C.jivacate, "An Impedance Modeling of a PV ," The 33 IEEE Photovoltaic Specialists Conference( ), 11-16 May 2008, California USA
2007P. Parinya, B. Wiengmoon, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, C. Limsakul, "Comparative study of solar cells characteristics by temperature measurement," 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference(EUPVSEC-22), 3-7 September 2007, Milan Italy
2007P. Parinya, B. Wiengmoon, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, C. Limsakul, "Correlation between electrical parameters of solar cells and temperature characteristics obtained from infared thermography," The 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-17), 3-7 December 2007, Fukuoka International Congress Center Japan
2007T. Chayavanich, C. Limsakul, N. Chayavanich, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Voltage and frequency dependent model for PV module dynamic impedance," The 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-17)(PVSEC-17), 3-7 December 2007, Fukuoka International Congress Center Japan
2007T. Chayavanich, C. Limsakul, N. Chayavanich, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Evaluation of power quality of PV grid connected system with battery storage under low radiation," The 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-17)(PVSEC-17), 3-7 December 2007, Fukuoka International Congress Center Japan
2007E. Pakpairote, D. Chenvidhya, T. Chayavanich, K. Kirtikara, A. Sangswang, N. Ruangrotsin, "Impedance modeling of a PV grid connected system," The 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-17)(PVSEC-17), 3-7 December 2007, Fukuoka International Congress Center Japan
2007N. Silsirivanich, E. Pakpairote, C. Limsakul, M. Seapan, B.Muenpinij, N. Chayavanich, A. Sangswang, D. Chenvidhya, C. Jivacate, "An experimental study of a photovoltaic grid-connected syste: modeling," The 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-17)(PVSEC-17), 3-7 December 2007, Fukuoka International Congress Center Japan
2007N. Ruangrotsin, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, K. Wattanavichean, B. Muenpinij, A.Sanswang, "A power quality study of a PV grid-connected system due to load conditions," The 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-17)(PVSEC-17), 3-7 December 2007, Fukuoka International Congress Center Japan
2006K. Tunlasakul, K. Kirtikara, S. Thepa, V. Monyakul, "DSPIC-BASED Islanding Detection for A Grid Connected Inverter in A Photovoltaic System," 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference(EUPVSEC-21), 4-8 Sep 2006, Dresden Germany
2006T. Chayavanich, C. Limsakul, N. Chayavanich, D. Chenvidhya, C. jivacate, K. Kirtikara, "Describing Dynamic Behavior of Static IV Characteristics of PV Modules Using Dynamic Impedance," 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference(EUPVSEC-21), 4-8 Sep 2006, Dresden Germany
2006B. Wiengmoon, Y. Sangpongsanont, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Determination of PV Module Deterioration Based on Physical Properties Investigation of EVA," 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference(EUPVSEC-21), 4-8 Sep 2006, Dresden Germany
2005C. Jivacate, D. Chenvidhya, "Solar Photovoltaic Activities & Testing Program at KMUTT in Thailand," The 15th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-15), 10-15 October 2005, Shanghai China
2005C. Limsakul, N. Chayavanich, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, "PV Impedance Characterization Using Square Wave Method and Frequency Response Analyzer," The 15Th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-15), 10-15 Oct 2005, Shanghai China
2005J. Thongpron, K. Kirtikara, "The Effects of Low Radiation on the Power Quality of Distribution PV-Grid Connected System," A Symposium of the XIV International Materials Research Congress-IMRC(IMRC), 21-25 Aug 2005, Cancun Mexico
2004P. Chimalawong, K. Kirtikara, C. Jivacate, "A method to study the compensation losses in distribution system of PV-grid connected system," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004U. Boonbumroong, T. Suwannakum, D. Pongchawee, K. Kirtikara, P. Sripadungtum, "Parametric study of a PV/wind/diesel hybrid system to supply energy for an island in Thailand," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004U. Boonbumroong, T. Suwannakum, K. Kirtikara, "Comparative study for replacing a diesel generator with a solar cell array and line extension in a wildlife sanctuary in Thailand," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004T. Suwannakum, U. Boonbumroong, S. Tai, D. Pongchawee, K. Pewkaew, K. Kirtikara, "Techno-economic assessment of PV/wind/diesel remote area power system installations at two national park in Thailand," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004U. Boonbumroong, T. Suwannakum, S. Tai, D. Pongchawee, K. Pewkaew, S. Pengma, K. Kirtikara, "Five year's experience (1998-2003) with operation and management of PV/diesel hybrid system in a wildlife sanctuary in Thailand," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004P. Thepruangchai, T. H. Commins, R. Songprakorp, A. Chansakran, C. Jivacate, "Promoting PV Education and Research through Technical Information Services ," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004D. Chenvidhya, C. Limsakul, J. Thongpron, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Determination of solar cell dynamic parameters from time domain responses," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004U. Sangpanich, J. Thongpron, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Power quality of four rooftop grid-connected photovoltaic systems," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004U. Sangpanich, J. Thongpron, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Study of moving cloud effects on the power quality of grid-connected photovoltaic system compared with simulation of PV power using a DC generator," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004N. Wongyao, K. Kirtikara, C. Jivacate, D. Chenvidhya, "Time responses of a crystalline silicon solar cell to varying light input : Equivalent component determination," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004J. Thongpron, K. Kirtikara, C. Jivacate, "A method for the determination of dynamic resistance of photovoltaic modules under illumination," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004J. Thongpron, U. Sangpanich, C. Limsakul, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Effects of radiation level and fluctuation on voltage variation and harmonics at the point of common coupling (PCC) of a PV-grid interactive system," Technical Digest of the 14th International Photovaltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004K. Kirtikara, "Lessons learnt from using PV stand-alone systems to provide a better quality of life for rural people," Technical Digest of the 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), 26-30 January 2004, Bangkok Thailand
2004K. Trashoo, S. Thepa, "The Ventilation by Solar Cell ," The 5th Annual Meeting on the Thai Society of Agricultural Engineering Innovation in Agricultural Engineering for Increasing Productivity( ), 26-27 April 2004, Bangkok Thailand
2003D. Chenvidhya, K. Kirtikara, C. Jivacate, "ON DYNAMIC AND STATIC I-V CHARACTERISTICS OF SOLAR CELL MODULES HAVING LOW AND HIGH FILL ACTORS," 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-3), May 2003, Osaka Japan
2003D. Chenvidhya, J. Thongpron, U. Sangpanich, N. Wongyao, K. Kirtikara, C. Jivacate, "A Thai national demonstration project on PV grid-interactive systems : power quality observation," 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion(WCPEC3), 12-16 May 2003, Osaka Japan
2002R. Songprakorb, T. Somsak, S.Thepa, K. Kirtikara, "Assessment to centralised, rural-based photovoltaic battery charging stations in Thailand," Technical Digest of the 12th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-12), 11-15 June 2002, Jeju Korea
1999C. Jivacate, P. Siripuekpong, E. Sinratanapakdee, S. Praserdvigai, V. Limsawat, W. Naknam, U. Kunarak, S. Pantacharoen, "Thailand first cost-share PV roof-top grid connected pilot project ," Proceedings of the 11th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-11), 20-24 September 1999, Sapporo Japan
1999P. Kuanmuang, K. Kirtikara, R. Songprakorb, S.Thepa, "Assessment of photovoltaic pumping systems in Thailand-One decade experience ," Proceedings of the 11th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-11), 20-24 September 1999, Sapporo Japan
1982K. Kirtikara, "Solar radiation recording equipment," the Asian School on Solar Energy Harnessing( ), 22 November - 4 December 1982, Thailand
1982K. Kirtikara, "Framework for alternative energy research and development programmes in Thailand (1982-1986)," Proceedings of the ASEAN-US Seminar on Energy Technology( ), 7-19 June 1982 , Bandung Indonesia
1982K. Kirtikara, "The energy policy and energy development plan of Thailand in the 5th National Economic and Social Development Plan (1982-1986)," Proceedings of the ASEAN-US Seminar on Energy Technology( ), 7-19 June 1982 , Bandung Indonesia
1982P. Putranon, P.Wibulswas, K. Kirtikara, M. Tanticharoen, "Appropriate renewable energy systems for Thai rural areas," Proceedings of the Workshop on Appropriate Renewable Energy Systems for Rural Settlements( ), 13-16 April 1982, Manila Philippines
1982K. Tanmitr, K. Kirtikara, C. Koompai, B. Suwantrakool, P. Chorntawan, S. Chankasem, S. Chantranuluck, S. Tantaratana, U. Yangyuen, "One kWe wind electric power system : I. Estimation of wind potential at Kao Fah Pah," Proceedings of the Regional Seminar on Solar Electric Power Systems, KMITT, UNESCO and The Federation of Engineering Institutes in South East Asia and Pacific,( ), 12-15 January 1982, Bangkok Thailand
1981K. Tanmitr, K. Kirtikara, C. Koompai, B. Suwantrakool, P. Chorntawan, S. Chankasem, S. Chantranuluck, S. Tantaratana , U. Yangyuen, "One kWe wind electric power systems : III. Simulation of the electrical characteristics of the system," Proceedings of the Third Symposium on Non-Conventional Energy and Application, Technological Promotion Association-TPA (Thai-japan)and KMITT , 3-5-November-1981, Bangkok Thailand
1981K. Tanmitr, K. Kirtikara, C. Koompai, B. Suwantrakool, P. Chorntawan, S. Chankasem, S. Chantranuluck, S. Tantaratana, U. Yangyuen, "One kWe wind electric power system : II. Electrical subsystems and their characteristics," Proceedings of the Third Symposium on Non-Conventional Energy and Application,Technoogical Promotion Association-TPA (Thai-japan) and KMITT, 3-5-November-1981, Bangkok Thailand
1981K.Kirtikara, "R&D plan on wind energy utilization," Technical Forum on New and Renewable Energy(ESCAP), 30-Jul-1981, Bangkok Thailand
1981K. Tanmitr, K. Kirtikara, C. Koompai, B. Suwantrakool, P. Chorntawan, S. Chankasem, S. Chantranuluck, S. Tantaratana, U. Yangyuen, "One kWe wind electric power system : I. Estimation of wind potential and sizing of the wind turbine," Proceedings of the Seminar on Prospects of Energy Conservation and Non-Conventional Energy Development in Thailand, Technological Promotion Association-TPA (Thai-Japan)( ), 3-5 November 1981, Bangkok Thailand
1981K. Kirtikara, T. Siriprayuk, P. Namprakai, "Regression equations for estimation of total radiation from meteorological data," Proceedings of the Seminar on Prospects of Energy Conservation and Non-Conventional Energy Development in Thailand, Technological Promotion Association-TPA (Thai-Japan)( ), 3-5 November 1981, Bangkok Thailand
1981K. Kirtikara, B. chipipop, "Measurement of thermosyphon flow in flat-plate solar hot water system," Proceedings of the Seminar on Prospects of Energy Conservation and Non-Conventional Energy Development in Thailand, Technological Promotion Association-TPA (Thai-Japan)( ), 3-5 November 1981, Bangkok Thailand
1981K. Kirtikara, P. Namprakai, T. Siriprayuk, "Interrelationship between total radiation_ diffuse radiation and direct radiation," Proceedings of the Seminar on Prospects of Energy Conservation and Non-Conventional Energy Development in Thailand, Technological Promotion Association-TPA (Thai-Japan)( ), 3-5 November 1981, Bangkok Thailand
1981K. Kirtikara, "Long-term energy prospects of Thailand," Proceedings of the Seminar on Prospects of Energy Conservation and Non-Conventional Energy Development in Thailand, Technological Promotion Association-TPA (Thai-Japan)( ), 17 September 1981, Bangkok Thailand
1981K. Kirtikara, "R&D plan on solar cells fabrication and applications," Proceedings of the Technical Forum on New and Renewable Energy_ESCAP( ), 30 July 1981, Bangkok Thailand
1981P. Wibulswas, K. Kirtikara, M. Tanticharoen, S. Bhumiratana, "Status of renewable energy development of Thailand," Proceedings of the Symposium on Energy_ Prince of Songkla University( ), 2 - 4 July 1981, Haad Yai Thailand
1981K. Kirtikara, P. Namprakai, T. Siriprayuk, "Estimation of solar radiation from sunshine hours for Songkla," Proceedings of the Symposium on Energy_ Prince of Songkla University( ), 2 - 4 July 1981, Haad Yai Thailand
1980K. Kirtikara, C. Chindaratanacholk, "Analysis of solar radiation and some meteorological data," Proceedings of the Second Symposium on Renewable Energy and Applications, Technological Promotion Association (Thai-Japan) and KMITT( ), 25-28 Nov 1980, Bangkok Thailand
1980P. Wibulswas, K. Kirtikara, "Status of renewable energy," Proceedings of the ESCAP Symposium on Solar Science and Technology( ), 24 Nov. - 4 Dec 1980, Bangkok Thailand
1980K. Kirtikara, T. Siriprayuk, "Relationships between solar radiation and some meteorological data of Thailand," Proceedings of the ESCAP Symposium on Solar Science and Technology( ), 24 Nov. - 4 Dec 1980, Bangkok Thailand
1980K. Kirtikara, "Selective surfaces," Proceedings of the Second Symposium on Renewable Energy and Applications( ), 25-28 February 1980, Bangkok Thailand
1980K. Kirtikara, C. Chindaratanacholk, P. Kaewrat, "Analysis of solar radiation and some meteorological data," Proceedings of the Second Symposium on Renewable Energy and Applications( ), 25-28 February 1980, Bangkok Thailand
1979P. Wibulswas, K. Kirtikara, "Renewable energy," Proceedings of the Bi-Annual Conference of the Engineering Institute of Thailand on Engineering-Agriculture-Energy( ), 17-18 December 1979, Bangkok Thailand
1979P. Wibulswas, K. Kirtikara, "Solar energy and rural development," Proceedings of the Workshop on Energy and Rural Development, the National Research Council of Thailand and the East-West Center( ), March 1979, Pattaya Thailand
1978K. Kirtikara, "Solar radiation and measurement," Proceedings of the First Symposium on Solar Energy and Applications, Technological Promotion Association (Thai-Japan) and KMITT( ), 12 - 16 December 1978, Bangkok Thailand
1978K. Kirtikara, "Introduction to solar cells," Proceedings of the First Symposium on Solar Energy and Applications, Technological Promotion Association (Thai-Japan) and KMITT( ), 12 - 16 December 1978, Bangkok Thailand
1977S. Hanchalay, K. Kirtikara, "Automatic sun tracking unit," Research report submitted to the National Research Council of Thailand (1977).( NRCT), , Bangkok Thailand